Doporučená literatura pro školáky s potížemi…

… ve čtení
Bednářová, J.: Čteme se skřítkem Alfrédem – čtení s porozuměním (Computer Press, 2006)
Bednářová, J.: Čtení pro mne (PPP Brno, 1999)
Bednářová, J.: Postřehování slabik (PPP Brno, 2002)
Bednářová, J.: Zrakové vnímání I., II., Dyscentrum Praha
Černá, L., Tumpachová, L.: Specifické poruchy učení – pracovní listy k nápravě (PPP Praha)
Emmerlingová, St.: Když dětem nejde čtení 1 (Portál, 1999)
Emmerlingová, St.: Když dětem nejde čtení 2 (Portál, 2000)
Hadačová, J.: Hry se slovy pro nápravu čtenářských obtíží žáků (2. ZŠ, Třeboň 1995)
Hanzová, M.: První čtení – Pro 1. roč. zákl./obec. školy (Fortuna, 1998)
Hanzová, M.: První čtení – Pro první ročník základní – obecné školy (Fortuna, 1998)
Janáčková, B.: Á, BÉ, CÉ, DÉ kočka přede /Hláskovníček pro prvňáky (Pansofia, 1992)
Janáčková, B.: Romským dětem – říkanky a pohádky (Pansofia, 1992)
Kopecká, Ženková: Čtení slabik a slov se souhláskovými skupinami (PPP České Budějovice)
Michalová, Z.: Čítanka pro dyslektiky II, III, IV (Tobiáš, 1997)
Michalová, Z.: Základy čtení I /1., 2. roč./ (Tobiáš, 2001)
Michalová, Z.: Základy čtení II /2., 3. roč./ (Tobiáš, 2002)
Ocmanová, J.: Čtení – to je pro pobavení (Blug, 1994)
Ocmanová, J.: Čtení – to nic není (Blug, 1992)
Pavlová, J., Pišlová, S.: Barevná čeština (SPN, 2007)
Pokorná, V.: Cvičení pro děti s SPU, Portál
Strejcová, Zápal, Boháčová: Čteme si /Docvičujeme čtení ve 2. ročníku/ (Blug)
Svoboda, P.: Zábavná cvičení pro rozvoj čtení
Štěrbová, Zelinková: Čtení mě baví I, II (DYS Praha)
Šup, R.: Učíme se číst s porozuměním – pro žáky 2. až 5. r. základní a obecné školy (Šup, 1995)
Šup, R.: Učíme se číst s porozuměním pro žáky 5. ročníků základní školy (Šup, 2000)
Treuová, H.: Čítanka pro dyslektiky I (Tobiáš, 1997)
Tymichová, H.: Nauč mě správně číst (Práce 1996)
Vykopal, Z.: Docvičujeme čtení /Čtení pro zábavu/ (Blug,)
Zelinková, O.: Cvičení pro dyslektiky (PPP Praha)
Zelinková, O.: Rozlišování hlásek
Zelinková, O.: Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
Zelinková, O.: II Rozlišování slabik di-dy,ti-ty, ni-ny
Zelinková, O.: III Cvičení sluchové analýzy a syntézy
Zelinková, O.: V Čtenářské tabulky
Zelinková, O.: VI Cvičení pravo – levé orientace
Zelinková, O.: Čtení mě baví


… v psaní
Bednářová, J.: Co si tužky povídaly /grafomotorická cvičení – 4 – 6 let/ (Computer Press)
Bednářová, J.: Kreslení před psaním (PPP Brno, 1998)
Bednářová, J.: Mezi námi pastelkami /grafomotorická cvičení – 3 – 5 let/ (Computer Press)
Bednářová, J.: Na návštěvě u malíře /grafomotorická cvičení – 5 – 7 let/ (Computer Press)
Bednářová, J: Psaní s hraním (PPP Brno)
Bednářová, J.: S kamarády do školy – 1. a 2. díl (Computer Press)
Linc, Vl.: Psaní jako hraní I (BLUG, 1994)
Linc, Vl.: Psaní jako hraní II (BLUG, 1995)
Michalová, Zd.: Čáry máry I (Tobiáš, 1999)
Michalová, Zd.: Čáry máry II (Tobiáš, 1999)
Mikulenková, H.: Docvičování psaní (Prodos, 1999)
Mikulenková, H.: Přípravné cviky pro psaní v 1. roč. (Prodos,)
Mikulenková, H.: Tom a Mimy cviky – pracovní sešit k ČJ a lit. pro 1. roč. ZŠ (Prodos, 2000)
Pávková, B.: Kresli a vyslovuj /Logopedická pomůcka…/ (Albatros, 1989)
Penc, V. a kol.: Uvolňovací cviky pro přípravné období 1. roč. (Alter, 1992)
Tymichová, H.: Nauč mě číst a psát (SPN, 1985)
Zelinková, O.: Sešity na vodítku, (KPK Praha)


… v pravopise
Blažek, Š.: Psaní předpon a předložek – Pracovní sešit pro 5. ročník, vhodný i pro 6. – 8. roč. (Nová škola, 2000)
Blumentrittová, Vl.: Český jazyk zábavně – 2. roč. (Blug, 1999)
Hlaváčová, E.: Český jazyk souhrnně – 4. roč. (Blug, 1997)
Hlaváčová, E.: Český jazyk souhrnně – 5. roč. (Blug, 1997)
Hlaváčová, E.: Český pravopis s přehledem mluvnických a pravopisných pravidel, souhrnnými cvičeními, diktáty a klíčem (Blug, 1996)
Hlaváčová, Sedláček: Opakujeme si pravopis I. – IX. (Blug)
Jiroušková, M.: Dysortografické tabulky a pracovní listy (PPP Brno)
Kol. autorů: Pavučinka – Podstatná jména (Tobiáš)
Kol. autorů: Pavučinka – Vyjmenovaná slova (Tobiáš)
Kubická, E.: Metody práce při úpravě poruch učení u dětí 2. roč. ZŠ + Příloha (Grafie, 1994)
Kuchařová, J.: Příklady pro samostatnou práci žáků při odstraňování vývojových poruch učení III. roč. (Grafie, 1997)
Pokorná, V.: Rozvoj vnímání a poznávání 1 (Portál, 2000)
Polnická, M.: Slovní druhy – pracovní sešit pro 3. ročník (Nová škola, 2000)
Sklenářová, D.: Vyjmenovaná slova hravě – aneb jak s humorem stále znova na vyjmenovaná slova (MAC, Praha 1995)
Styblík, Vl.: Cvičení z pravopisu pro malé školáky (SPN, 1995)
Styblík, Vl.: Cvičení z pravopisu pro větší školáky (SPN, 1998)
Styblík, Vl.: Opakujeme si český jazyk I (SPN, 1999)
Styblík, Vl.: Opakujeme si český jazyk II (SPN, 1999)
Svobodová, I.: Slovníček pro 1. stupeň ZŠ (Alter, 1999)
Svobodová, I.: Obrázkové kartičky pro nácvik vyjmenovaných a příbuzných slov (Alter, 1998)
Treuová, H.: Pracovní sešit pro nápravu vývojových poruch učení v českém jazyce I (Tobiáš, 1998)
Treuová, H.: Pracovní sešit pro nápravu vývojových poruch učení v českém jazyce II (Tobiáš, 1997)
Zelinková, O.: Cvičení pro dyslektiky (PPP, Praha)
I. Rozlišování krátkých a dlouhých samohlásek
II. Rozlišování dy-di, ty-ti, ny-ni; sykavek
III. Cvičení sluchové analýzy a syntézy
IV. Rozlišování b-d-p


… v matematice
Blažková, R.: Poruchy učení v matematice a možnosti jejich nápravy (Paido, )
Fialová, D. akol.: Barevná matematika (SPN, 1999)
Kocmanová, Hegerová: Abeceda? Žádná věda! Počítání? Samé hraní! (Axioma, 2007)
Lukšová, H: Matematika – přehled učiva ZŠ (Fortuna, 1999)
Michalová, Z.: Rozvoj početních představ I, II, III, (Tobiáš, 2002)
Novák, J.: Dyskalkulie, Metodika rozvíjení početních dovedností s přílohou Pracovní listy (Tobiáš, 2000)
Novotná, M.: Číslice a tečky – Pomůcka pro žáky k výuce matematiky v 1. roč. ZŠ (Alter, 2000)
Pokorná, V.: Rozvoj vnímání a poznávání 2 (Portál, 2000)
Pokorná, V.: Rozvoj vnímání a poznávání 2 (Portál, 2000)
Reischigová, M.: Hry s čísly pro žáky obecné školy II (Pansofia, 1994)
Rosecká, Zd.: Dělání smutky zahání (Nová škola, 1999)
Rosecká, Zd.: Já počítám do tisíce – Pracovní sešit pro 3. ročník (Nová škola, 2000)
Rosecká, Zd.: Počítáme do dvaceti bez přechodu přes desítku (Nová škola, 2000)
Rosecká, Zd.: Počítáme do dvaceti s přechodem desítky (Nová škola)
Rosecká, Zd.: Poznávám geometrii (Nová škola, 1997)
Rosecká, Zd.: Přípravná početní cvičení pro 1. ročník (Nová škola, 1999)
Rosecká, Zd.: Už počítám do sta – Pracovní sešit pro 2. ročník (Nová škola, 2000)
Rougier, R.: Rozvíjíme logické myšlení (7 – 11 let) (Portál, 2000)
Simon, H.: Dyskalkulie/ ja pomáhat dětem, které mají potíže s početními úlohami (Portál, 2006)
Tašková, M.: Počítám bez chyb (Macek – Delta 2006)
Treuová, H.: Pracovní sešit pro rozvoj početní představivosti a dovednosti (Tobiáš, 1995)


… s pozorností
Fábryová, L.: Rozvoj zrakového vnímání (PPP Praha, 1998)
Fábryová, L.: Rozvoj zrakového vnímání (PPP Praha, 1998)
Hermochová, S.: Nesoustředěné a neklidné dítě ve škole (Portál, 1999)
Jucovičová, D., Žáčková, H.: Máte neklidné a nesoustředěné dítě (metody práce pro děti ADHD, ADD), nakl. D+H, Praha
Lokšová, Lokša: Pozornost, motivace, relaxace a tvořivost dětí ve škole (Portál, 1999)
Michalová, Z.: Pozornost, cvičení na posilování koncentrace pozornosti (Tobiáš, 2004)
Munden, A., Arcelus, J.: Poruchy pozornosti a hyperaktivita (Portál, 2006)
Rezková, V.: Veselé učení – Hry a náměty pro rodiče dětí v nižších třídách ZŠ (Tobiáš, 1997)
Rezková, Zelinková: Koncentrace pozornosti /soubor pracovních listů/ (Pražská pedag.-psych. poradna 2004)
Pokorná, V.: Cvičení pro děti se specifickými poruchami učení (Portál, 1998)
Portmanová, Schneiderová: Hry zaměřené na zvýšení koncentrace a uvolnění (Portál, 1995)
Sindelarová, B.: Předcházíme poruchám učení (Portál, 2000)