Nadané děti mají nadprůměrné schopnosti, velkou tvořivost a rády se angažují v různých úkolech. Pro určení, zda je dítě nadané je tedy nutné zmapovat všechny důležité oblasti jeho osobnosti. Jeho schopnosti, dovednosti, chování, citové prožívání, vědomosti, fyzickou vyspělost.

Podle Vyhlášky č. 73/2005 Sb. o vzdělávání žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků a studentů mimořádně nadaných je “žákem mimořádně nadaným takový jedinec, jehož rozložení schopností dosahuje mimořádné úrovně při vysoké tvořivosti v celém okruhu činností nebo v jednotlivých rozumových oblastech, pohybových, uměleckých a sociálních dovednostech. V oblasti rozumových schopností je nadaným žákem takový žák, u kterého bylo jeho mimořádné nadání potvrzeno na základě pedagogicko-psychologického vyšetření“.

Identifikace nadaných dětí provádíme v úzké spolupráci s rodinou a školou. Jde o náročný, dlouhodobý proces, který zahrnuje nejen testování rozumových schopností, ale také např. analýzu údajů z rodinné anamnézy dítěte včetně jeho zájmů, zjištění osobnostních charakteristik a vlastností nadaných a míry jejich tvořivosti.

Má – li nadané dítě naplnit své potenciální možnosti, nestačí mu k tomu jen vysoká inteligence, ale potřebuje také stimulující prostředí. Nadané dítě potřebuje něco více, než nabízí běžná výuka. Vhodné je mu nabídnout možnost zabývat se tím, co jej zajímá, poskytnout mu na tyto zájmy dostatek času, ale také nezapomenout na možnost trávení volného času hrou, volnou tvorbou, sněním a také dostatek odpočinku. Nadané dítě většinou nevyniká zcela ve všech oblastech, vhodné je tak posilovat nejen jeho silné stránky, ale také ty méně silné.


Co Vám v této oblasti můžeme nabídnout?

  • pomocí diagnostických nástrojů zjistit aktuální úroveň rozumových schopností, míru tvořivosti, úroveň písemného projevu, čtenářských, početních dovedností
  • pomůžeme vám s jeho osobnostními odlišnostmi (velká míra sebekritiky, velká citlivost, výrazná úzkostnost, apod.), které jsou výchovně obtížněji zvladatelné
  • vypracování zprávy pro školu, s doporučeními týkajícími se výuky
  • konzultace možnosti vzdělávacích opatření např. předčasný vstup do školy, přeřazení do vyššího ročníku, umístění do vyššího ročníku v některých předmětech
  • konzultace s učiteli, pomoc při tvorbě Individuálního vzdělávacího plánu (IVP)