Poskytované služby Pedagogicko – psychologickou poradnou v České Lípě
(dle Vyhlášky č. 116/2011 Sb.)

Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány dětem, žákům, studentům (dále jen „žák“), jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.
Školská poradenská zařízení a školy poskytují bezplatně standardní poradenské služby uvedené v přílohách č. 1 až 3 k této vyhlášce, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy. Žák, v případě nezletilého žáka jeho zákonný zástupce, je předem informován o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta.
PPP v České Lípě poskytuje tyto služby:

1. pro předškolní věk (od 3 do 6 let)
• posouzení školní zralosti, problematika laterality
• problematická adaptace na MŠ
• logopedická péče (dle kapacitních možností)
• nácvik grafomotoriky (dle kapacitních možností)
• konzultace o vývojových zvláštnostech, sledování vývoje postižených dětí a pomoc při výběru vhodného školního zařazení

2. pro mladší školní věk (od 6 let do 11 let)
• adaptace na školní podmínky
• diagnostika rozumových schopností
• diagnostika specifických vývojových poruch učení -dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie
• doporučení vhodné korekce při diagnostikované specifické poruše učení
• individuální dyslektická náprava (dle kapacitních možností)
• doporučení dětí do specializovaných tříd ZŠ a následná průběžná péče o tyto děti
• pomoc při řešení výukových obtíží
• doporučení integrace u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a následná průběžná péče o tyto děti
• přeřazení do základní školy praktické či speciální
• logopedická péče (dle kapacitních možností)

3. pro starší školní věk (od 11 let do 15 let)
diagnostika úrovně a struktury rozumových schopností
• průběžná kontrola (příp. diagnostika) specifických vývojových poruch učení a doporučení vhodné korekce
• doporučení vhodných stylů učení, problematika výběru profesního uplatnění – výběr dalšího vzdělávání
• pomoc při řešení výchovných problémů
• zprostředkování kontaktů s dětskými psychiatry, klinickými psychology, neurology, logopedy, dalšími odborníky.

4. pro mládež ve věku 15 – 19 let (středoškolské studium)

• průběžná kontrola kompenzace specifických poruch učení
• problematická adaptace na SŠ, SOU
• diagnostika úrovně a struktury inteligence
• profesionální a kariérové poradenství
• vypracování posudků ke státní maturitě (dle Vyhlášek č. 90/2010 Sb., č. 274/2010 Sb., č. 54/2011 Sb. konečné znění ve Vyhlášce č. 177/2010 Sb.)

5. zkvalitnění péče o nadané žáky v rámci projektu NAKAP LK I

  • diagnostická a metodická podpora pedagogů,

  • doporučení materiálů a aktivit,

  • individuální spolupráce na požádání školy, vhodné nastavení IVP a rozvoj více viz Projekt NAKAP LK I    Projekt NAKAP LK I

Školám (pedagogům, výchovným poradcům):

  • metodické vedení, semináře zaměřené na osobnostní růst pedagogů, semináře dle aktuálních požadavků
  • konzultační činnost pracovníků poradny dle zakázky škol (dle kapacitních možností)
  • pomoc při pedagogické diagnostice, práce s třídními kolektivy
  • zajišťování prevence sociálně patologických jevů, realizace preventivních opatření a koordinace školních metodiků prevence
  • poskytování písemných zpráv z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření (s písemným souhlasem zákonných zástupců)
  • konzultace o výsledcích vyšetření (s písemným souhlasem zákonných zástupců)
  • Zkvalitnění péče o nadané žáky v rámci projektu NAKAP LK I – diagnostická a metodická podpora pedagogů, doporučení materiálů a aktivit, individuální spolupráce na požádání školy, vhodné nastavení IVP