O NÁS

Pedagogicko-psychologická poradna, Česká Lípa, Havlíčkova 443,

příspěvková organizace

ZÁKLADNÍ INFORMACE

PRACOVIŠTĚ ČESKÁ LÍPA:

Adresa: Havlíčkova 443, Česká Lípa, 470 01 (přízemí Domova mládeže SPŠ Česká Lípa)

 

PRACOVIŠTĚ NOVÝ BOR:

Adresa: Nemocniční 635, Nový Bor, 47301 (4. patro Domova mládeže, VOŠ a SŠ Nový Bor)

TELEFON: 487 522 179  – možnost přepojení na pracovníka v České Lípě

MOBIL: 728 541 505, 778 499 169

E-mail: poradna@pppcl.cz

E-mail pracovníci PPP: každý pracovník má e-mail ve formátu:  příjmení@pppcl.cz

Charakter zařízení:

PPP Česká Lípa je školské poradenské zařízení zřizované Libereckým krajem, zařazené v síti škol a školských zařízení. Jedná se o příspěvkovou organizaci Libereckého kraje.

Popis činnosti PPP:
Poskytujeme ambulantní bezplatné pedagogicko-psychologické poradenství. Více viz rubrika Služby (Poskytované služby PPP) . viz http://pppcl.cz/sluzby/poskytovane-sluzby-ppp/

PPP neposkytuje služby ve sféře léčby drogových a dalších závislostí.
Poskytování poradenských služeb se uskutečňuje ambulantně, na pracovišti poradny, případně ve školách návštěvami zaměstnanců PPP (dle typu činnosti) a jsou upraveny Vyhláškou č. 72/2015 Sb. v platném znění, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních.

Rozsah působnosti:
Klienty PPP jsou děti, žáci a studenti z okresu Česká Lípa. Kapacita zařízení je 16.850 dětí, žáků a studentů.

Jak se objednat:
Viz rubrika O poradně (Jak se objednat) . viz http://pppcl.cz/o-poradne/jak-se-objednat/

 

Průběh a výsledky vyšetření:
Klient projde standardizovaným psychologickým nebo speciálně pedagogickým vyšetřením (zpravidla dvouhodinovým), jehož výsledkem je zpráva a doporučení, obsahující odborné závěry a doporučení pro rodiče, dítě samotné i pro školu. Písemné doporučení ke vzdělávání je PPP povinna zaslat přímo škole, doporučení je projednáno se zákonným zástupcem dítěte. Rodičům je připraveno k předání Doporučení i Zpráva (ta je určena pouze pro rodiče nebo zletilého klienta).

Informace ke zpracování osobních údajů v PPP Česká Lípa:

S osobními údaji dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců je nakládáno dle platných právních předpisů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Roman Šikola.
Kontaktní údaje: roman.sikola@kraj-lbc.cz nebo tel. +420 485 226 403, mobilní tel.: +420 739 541 629.

PPP Česká Lípa Vaše osobní údaje zpracovává pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k činnostem, které PPP vykonává, a účelům, pro které v souvislosti s tím tyto osobní údaje zpracovává, je právní základ ve zpracování osobních údajů z důvodu splnění naši zákonné povinnosti.
Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky.

Jaké osobní údaje zpracováváme:
· Identifikační údaje dětí, žáků a studentů a jejich zákonných zástupců – jméno, příjmení, tituly, datum narození, zařazení do školy a třídy, studijní skupiny apod.
· Kontaktní údaje – adresy trvalého pobytu, bydliště, popř. korespondenční adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy
· Identifikační a kontaktní údaje jiných osob – např. osob v roli rodiče.
· Sociodemografické údaje – o údaje o věku, vzdělání, povolání/zaměstnání, rodinném stavu, počtu osob v domácnosti, rodinných poměrech
· Údaje o průběhu vzdělávání dětí, žáků a studentů.
· Další údaje vyplývající z poskytnutí poradenské služby, včetně údajů anamnestických.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po zákonnou dobu.

Další informace podle zákona č. 106/1999 o svobodném přístupu k informacím:
Získat další informace, podat žádost či stížnost nebo jiné dožádání lze u ředitelky Pedagogicko-psychologické poradny Česká Lípa, p. o. , Mgr. Pavly Šimánkové.