Poradenské služby Pedagogicko – psychologickou poradnou v České Lípě jsou upraveny   Vyhláškou č. 72/2005 Sb. , v platném znění, o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních  (Vyhláška č. 197-2016 Sb.). Dle této vyhlášky jsou poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních poskytovány dětem, žákům, studentům (dále jen „žák“), jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením. Školská poradenská zařízení a školy poskytují bezplatně standardní poradenské služby, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení.

Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas zletilého žáka. V případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy. Žák, v případě nezletilého žáka jeho zákonný zástupce, je předem informován o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta.

Poradenská služba je poskytována ambulantně, na pracovišti poradny, v České Lípě a v Novém Boru, případně ve školách návštěvami zaměstnanců PPP (dle typu činnosti):

 1. pro předškolní věk (od 3 do 6 let)
 • posouzení školní zralosti, problematika laterality
 • problematická adaptace na MŠ
 • logopedická péče (dle kapacitních možností)
 • nácvik grafomotoriky (dle kapacitních možností)
 • konzultace o vývojových zvláštnostech, sledování vývoje postižených dětí a pomoc při výběru vhodného školního zařazení
 1. pro mladší školní věk (od 6 let do 11 let)
 • adaptace na školní podmínky
 • diagnostika rozumových schopností
 • diagnostika specifických vývojových poruch učení -dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie
 • doporučení vhodné korekce při diagnostikované specifické poruše učení
 • individuální dyslektická náprava (dle kapacitních možností)
 • doporučení dětí do specializovaných tříd ZŠ a následná průběžná péče o tyto děti
 • pomoc při řešení výukových obtíží
 • doporučení integrace u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a následná průběžná péče o tyto děti
 • přeřazení do základní školy praktické či speciální
 • logopedická péče (dle kapacitních možností)
 1. pro starší školní věk (od 11 let do 15 let)
 • diagnostika úrovně a struktury rozumových schopností
 • průběžná kontrola (příp. diagnostika) specifických vývojových poruch učení a doporučení vhodné korekce
 • doporučení vhodných stylů učení, problematika výběru profesního uplatnění – výběr dalšího vzdělávání
 • pomoc při řešení výchovných problémů
 • zprostředkování kontaktů s dětskými psychiatry, klinickými psychology, neurology, logopedy, dalšími odborníky.
 1. pro mládež ve věku 15 – 19 let (středoškolské studium)
 • průběžná kontrola kompenzace specifických poruch učení
 • problematická adaptace na SŠ, SOU
 • diagnostika úrovně a struktury inteligence
 • profesionální a kariérové poradenství
 • vypracování posudků ke státní maturitě viz Vyhlaska č. 177-2017.maturita
 1. zkvalitnění péče o nadané žáky v rámci projektu NAKAP LK I
 • diagnostická a metodická podpora pedagogů
 • doporučení materiálů a aktivit
 • individuální spolupráce na požádání školy, vhodné nastavení IVP a rozvoj více viz Projekt NAKAP LK I
 1. Školám (pedagogům, výchovným poradcům):
 • koordinace školních metodiků prevence, včetně zajišťování prevence sociálně patologických jevů a realizace preventivních opatření
 • metodické vedení výchovných poradců základních a středních škol
 • metodická podpora asistentům pedagoga
 • metodická podpora školním psychologům a školním speciálním pedagogům
 • metodické vedení pedagogů škol, semináře zaměřené na osobnostní růst pedagogů, semináře dle aktuálních požadavků
 • konzultační činnost pracovníků poradny dle zakázky škol (dle kapacitních možností)
 • pomoc při pedagogické diagnostice, práce s třídními kolektivy (dle kapacitních možností)
 • zkvalitnění péče o nadané žáky v rámci projektu NAKAP LK I – diagnostická a metodická podpora pedagogů, doporučení materiálů a aktivit, individuální spolupráce na požádání školy, vhodné nastavení IVP