Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány dětem, žákům, studentům (dále jen „žák“), jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

Školská poradenská zařízení a školy poskytují bezplatně standardní poradenské služby uvedené v přílohách č. 1 až 3 k této vyhlášce, a to na žádost žáků, jejich zákonných zástupců, škol nebo školských zařízení. Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce. Souhlasu není třeba v případech stanovených zvláštními právními předpisy.

Žák, v případě nezletilého žáka jeho zákonný zástupce,  je předem informován o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta.

(dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb. – https://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1)

PPP v České Lípě poskytuje tyto služby:

1. Pro předškolní věk (od 3 do 6 let)

 • posouzení školní zralosti, problematika laterality
 • problematická adaptace na MŠ
 • logopedická péče (dle kapacitních možností)
 • nácvik grafomotoriky (dle kapacitních možností)
 • konzultace o vývojových zvláštnostech, sledování vývoje postižených dětí a pomoc při výběru vhodného školního zařazení


2.
Pro mladší školní věk (od 6 let do 11 let)

 • adaptace na školní podmínky
 • diagnostika rozumových schopností
 • diagnostika specifických vývojových poruch učení -dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie
 • doporučení vhodné korekce při diagnostikované specifické poruše učení
 • individuální dyslektická náprava (dle kapacitních možností)
 • doporučení dětí do specializovaných tříd ZŠ a následná průběžná péče o tyto děti
 • pomoc při řešení výukových obtíží
 • doporučení integrace u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a následná průběžná péče o tyto děti
 • přeřazení do základní školy praktické či speciální
 • logopedická péče (dle kapacitních možností)


3. Pro starší školní věk (od 11 let do 15 let)

 • diagnostika úrovně a struktury rozumových schopností
 • průběžná kontrola (příp. diagnostika) specifických vývojových poruch učení a doporučení vhodné korekce
 • doporučení vhodných stylů učení, problematika výběru profesního uplatnění – výběr dalšího vzdělávání
 • pomoc při řešení výchovných problémů
 • zprostředkování kontaktů s dětskými psychiatry, klinickými psychology, neurology, logopedy, dalšími odborníky.


4. Pro mládež ve věku 15 – 19 let (středoškolské studium)

 • průběžná kontrola kompenzace specifických poruch učení
 • problematická adaptace na SŠ, SOU
 • diagnostika úrovně a struktury inteligence
 • profesionální a kariérové poradenství
 • vypracování posudků ke státní maturitě (dle Vyhlášky č. 274/2010 Sb.)


Rodičům:

 • doporučení vhodných postupů při výchově
 • doporučení vhodné domoci při učení, vhodných pomůcek či odborné literatury
 • konzultace o možnostech diagnostiky a následné péče o dítě
 • konzultace o výsledcích psychologického a speciálně pedagogického vyšetření


Školám (pedagogům, výchovným poradcům):

 • metodické vedení, semináře zaměřené na osobnostní růst pedagogů, semináře dle aktuálních požadavků
 • konzultační činnost pracovníků poradny dle zakázky škol (dle kapacitních možností)
 • pomoc při pedagogické diagnostice, práce s třídními kolektivy
 • zajišťování prevence sociálně patologických jevů, realizace preventivních opatření a koordinace školních metodiků prevence
 • poskytování písemných zpráv z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření (s písemným souhlasem zákonných zástupců)
 • konzultace o výsledcích vyšetření (s písemným souhlasem zákonných zástupců)

Ceník nadstandardní péče v PPP Česká Lípa

Nabídka nadstandardní péče navazuje na hlavní účel a předmět činnosti PPP Česká Lípa a slouží pro rozvoj hlavní činnosti PPP Česká Lípa, pokud zřizovatel nerozhodne jinak.

Nabídka je určena:

 • pro děti, předškolního věku, se zaměřením na rozvoj jejich aktuálních schopností, jejichž vývoj není aktuálně posouzen jako nerovnoměrný, které nemají obtíže s adaptací a které nejsou dlouhodobě vedeny
 • pro žáky a studenty, se zaměřením na rozvoj jejich schopností, jejichž aktuální stav nevyžaduje potřebu podpůrných opatření ve vzdělávání, a jejichž problémy, zejména ve smyslu specifických vývojových poruch učení a chování, nevyžadují odborně mimořádně náročnou speciálně pedagogickou péči.

Program pro předškoláky (popř. ml. školní věk) HYPO –  celkem 1. 900,- Kč v ceně je:

 • spotřební materiál pro rodiče a děti (tzv. pracovní listy, pastelky, fólie, tužky) = 200,- Kč
 • cena 1 konzultace v rozsahu 60 minut – 90 minut =150,- Kč (10 konzultací = 1. 500,- Kč)

Program HYPO je zaměřen na posílení pozornosti a tzv. percepčních dovedností (zrakové a sluchové vnímání). Cílem programu je prevence případné budoucí školní neúspěšnosti a rozvoj dovedností potřebných ke zvládnutí nároků, které jsou na ně v prvním ročníku základní školy kladeny.

Program pro předškolákyKUPREV – celkem 2.150,-Kč v  ceně je:

 • spotřební materiál pro rodiče a děti = 200,-Kč
 • pracovní sešit KUPREV = 400,- Kč
 • cena 1 konzultace v rozsahu 30 minut = 150,- Kč   (18 konzultací = 1. 350,- Kč)

Primárně preventivní program KUPREV je určen pro děti od 4 do cca 8 let. Program poskytuje dítěti orientaci ve světě a prevenci před případným vznikem adaptačních problémů po nástupu do školy.

Program KUPOZ  (základní verze 8 lekcí) – celkem 2. 300 Kč v  ceně je:

 • spotřební materiál pro rodiče a děti = 200,-Kč
 • pracovní sešit KUPOZ = 420,- Kč
 • cena 1 konzultace v rozsahu 60 minut = 150,- Kč   (8 konzultací = 1. 200,- Kč)

Program KUPOZ  (rozšiřující – dodatek 4 lekce) – celkem 900,- Kč v  ceně je:

 • spotřební materiál pro rodiče a děti (v ceně základní verze)
 • pracovní sešit KUPOZ = 100,- Kč
 • cena 1 konzultace v rozsahu 60 minut = 150,- Kč   (4 konzultace = 600,- Kč)

Program pro rozvoj pozornosti a soustředění KUPOZ je určený dětem od 8 do 12 let. Program nejen zlepšuje soustředění a pozornost, ale i psychomotorické tempo, zrakové i sluchové vnímání a komunikační dovednosti. Dále napomáhá k odbourání časového stresu a tím k celkovému zlepšení školní práce.

Logopedie (základní program na 6 měsíců) – celkem 1.600,- Kč v ceně je:

 • spotřební materiál pro děti (tzv. pracovní listy, metodické materiály) = 200,- Kč
 • cena 1 konzultace v rozsahu 60 minut = 150,- Kč   (2 konzultace = 300,- Kč)
 • cena 1 konzultace v rozsahu 30 minut = 75,- Kč   (12 konzultací = 900,- Kč)

Tato nabídka navazuje na hlavní předmět a účel činnosti PPP, který není, na rozdíl od SPC pro vady řeči, zaměřen na poskytování služby žákům s narušenou komunikační schopností.

Speciálně pedagogické vyšetření mladistvých a dospělých, kteří nemají statut žáka nebo studenta (na vlastní žádost, např. před přijímacím řízením)

 • Speciálně pedagogické vyšetření – celkem 700,- Kč v ceně je:
  • spotřební materiál = 200,- Kč
  • cena 1 konzultace v rozsahu 60 minut = 150,- Kč   (2 konzultace = 300,- Kč)
 • Vypracování zprávy ve 2 vyhotoveních – celkem 350,- Kč v ceně je:
  • spotřební materiál = 100,- Kč
  • cena zpracování (1h) = 150,- Kč

Nabídka platí pro žadatele o poskytnutí poradenské služby, kteří se nemohou stát klienty PPP, protože nejsou aktuálně zařazeni do vzdělávacího systému.

Psychologické vyšetření mladistvých a dospělých, kteří nemají statut žáka nebo studenta (na vlastní žádost, např. před přijímacím řízením)

 • Psychologické vyšetření – celkem 700,- Kč v ceně je:
  • spotřební materiál = 200,- Kč
  • cena 1 konzultace v rozsahu 60 minut = 150,- Kč   (2 konzultace = 300,- Kč)
 • Vypracování zprávy ve 2 vyhotoveních – celkem 350,- Kč v ceně je:
  • spotřební materiál = 100,- Kč
  • cena zpracování (1h) = 150,- Kč

Nabídka platí pro žadatele o poskytnutí poradenské služby, kteří se nemohou stát klienty PPP, protože nejsou aktuálně zařazeni do vzdělávacího systému.

Mgr. Pavla Šimánková
ředitelka PPP Česká Lípa