Průběh vyšetření

Domů 9 Vyšetření 9 Průběh vyšetření

INFORMACE O VYŠETŘENÍ

  • Doba, kterou stráví klienti v poradně se liší podle řešené problematiky. Komplexní psychologické nebo speciálně pedagogické vyšetření trvá zhruba dvě hodiny a provádí se pouze v dopoledních hodinách. Kontrolní vyšetření pak bývá zpravidla kratší. Dochází-li klienti do poradny za účelem následné psychologické nebo speciálně pedagogické péče, jde o návštěvy většinou hodinové.
  • Konkrétní průběh a obsah vyšetření je vždy dohodnut v úvodním rozhovoru s odborným pracovníkem.

JAKÉ JSOU DŮVODY PROČ PŘIJÍT VČAS:

  • Včasným příchodem poskytnete svému dítěti (ale i sobě) možnost „rozkoukat“ se v novém prostředí. Přispějete tak k tomu, aby se u nás cítilo bezpečně a dobře spolupracovalo.
  • Psychologové a speciální pedagogové si každé setkání pečlivě plánují. Podle povahy problému a věku dítěte také určují předpokládanou délku vyšetření tak, aby proběhlo co nejsmysluplněji. Pozdní příchod pro Vás může znamenat nutnost návštěvy v náhradním termínu (na který budete možná opět i několik týdnů čekat).
  • Vzhledem k individuálnímu přístupu ke každému klientovi se může stát, že budete pár minut čekat.

BUDE PSYCHOLOG POSUZOVAT, ZDA JSME DOBŘÍ NEBO ŠPATNÍ RODIČE? Návštěva poradny není zkouškou z rodičovství, do poradny nejdete „skládat účty“. A to ani v případě, že přicházíte s výchovnými obtížemi dítěte. Psycholog nemá za úkol soudit Vaše rodičovské postoje a rozhodnutí, nebude Vás kritizovat. Možná Vás požádá o vysvětlení, co Vás k určitému rozhodnutí nebo chování vedlo. Může Vám poskytnout zpětnou vazbu – tedy poukázat na možnou souvislost mezi Vaším chováním a chováním či prožíváním Vašeho dítěte. Pomůže Vám rozpoznat zdroje potíží Vašeho dítěte, podpoří Vás v hledání dalších (někdy méně zřejmých, méně obvyklých nebo třebas jen pozapomenutých) řešení situace. Rozhodnutí, zda některé z těchto řešení uskutečníte, nechá plně ve Vašich rukou. Případně Vám doporučí jiné odborné pracoviště či odborného lékaře a předá Vám kontakty.

JAK ZACHÁZÍ ODBORNÍK S DŮVĚRNÝMI INFORMACEMI? Psycholog si od Vás vyžádá informace, které dle jeho vědomí a svědomí mohou souviset s řešenou „zakázkou“ (neptá se tedy ze zvědavosti). Některé z těchto informací mohou mít pro Vás osobní až intimní charakter, a je tedy pochopitelné, že se Vám obtížně sdělují. Zároveň však mohou být velmi důležité pro pochopení Vaší situace a pro hledání řešení. Je jen na Vašem rozhodnutí, zda na určitou otázku odpovíte či nikoliv. Součástí etického kodexu psychologa (speciálního pedagoga, sociální pracovnice) je také zacházení s osobními a důvěrnými údaji. Třetí osobě (škole, dalšímu odborníkovi mimo PPP….) budou informace Vámi sdělené (stejně jako výsledky vyšetření) poskytnuty jen na základě Vašeho souhlasu a dle platných právních předpisů. Viz Poučení o ochraně osobních údajů