Výběr správného odborníka

Domů 9 Vyšetření 9 Výběr správného odborníka

Pedagogicko-psychologická poradna (PPP) se zaměřuje zejména na diagnostiku a poradenství v oblasti výchovy a vzdělávání dětí a dospívajících. Nejčastěji řešenou problematikou jsou výukové obtíže (zejména na podkladě specifických poruch učení jako jsou dyslexie nebo dysortografie atd.), posouzení vývojové úrovně předškolních dětí, posouzení školní zralosti, volba další studijního oboru, výchovné obtíže v rodinném nebo školním prostředí. Pečlivá a smysluplná péče o klienta nezřídka vyžaduje spolupráci hned několika odborníků. Jedním z nabídnutých řešení v naší poradně tak může být předání klienta (nebo rodiny) do péče dalšího odborníka (mimo PPP) – např. do péče speciálně-pedagogického centra, do péče střediska výchovné péče, dětského psychiatra, dětského neurologa, klinického psychologa, krizového centra, poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy…

Speciálně pedagogická centra (SPC) poskytují diagnostické a poradenské služby dětem a dospívajícím s mentálním, smyslovým, tělesným nebo kombinovaným zdravotním postižením (vždy dle zaměření jednotlivých SPC). Do příslušných speciálně-pedagogických center tedy směřují děti s mentální retardací (nebo podezřením na mentální retardaci), děti s tělesným handicapem, děti s poruchami řečového vývoje (vyžadujícími péči logopeda), děti s těžšími smyslovými vadami, děti s poruchou autistického spektra (nebo s podezřením na tuto poruchu)…

Střediska výchovné péče (SVP) poskytují krátkodobé i dlouhodobé poradenství v krizových a náročných výchovných situacích; individuální, skupinovou, příp. rodinnou terapii v rámci péče o děti s poruchami chování.

Poradny pro rodinu, manželství a mezilidské vztahy nabízejí pomoc při řešení problémů rodinného a partnerského soužití, mezigeneračních, rozvodových (a porozvodových) problémů.

Krizová centra poskytují okamžitou pomoc dětem nebo dospělým v těžké životní situaci (kterou nemohou vyřešit vlastními silami).

Dětská neurologie se specializuje zvláště na vývojovou dětskou neurologii, vývojovou epileptologii, klinickou neurofyziologii, neurovývojové vady, nervosvalová onemocnění,  neurometabolické a neurogenetické vady. V péči neurologa jsou děti s epilepsií nebo podezřením na epilepsii, děti s poruchami pozornosti a aktivity (děti s ADHD syndromem), děti s poruchami autistického spektra, děti s vývojovou poruchou řeči (vývojovou dysfázií nebo afázií), děti s dětskou mozkovou obrnou (DMO), děti trpící chronickými bolestmi hlavy…

Dětská psychiatrie se zabývá diagnostikou a léčením psychických poruch v dětském věku, zejména poruchami vnímání a myšlení, projevování emocí, poruchami chování. V péči dětských a dorostových psychiatrů jsou děti a mládež s dětskou schizofrenií, depresí, fobickými a úzkostnými poruchami, poruchami příjmu potravy, těžkými specifickými poruchami chování (s hyperaktivitou), děti a dospívající zneužívající návykové látky, děti z těžce narušeného rodinného prostředí (oběti týrání, pohlavního zneužívání…)… Pozn: Dětská psychiatrie i neurologie jsou (narozdíl od psychologie a speciální pedagogiky) lékařskými disciplínami – neurolog i psychiatr jsou lékaři – při diagnostice i léčbě používají medicínské postupy a prostředky (včetně léků).