Služby

Domů 9 O poradně 9 Služby

Poradenské služby ve školách a školských poradenských zařízeních jsou poskytovány dětem, žákům, studentům (dále jen „žák“), jejich zákonným zástupcům, školám a školským zařízením.

Poradenské služby jsou poskytovány na základě žádosti žáků, resp. jejich zákonných zástupců.  Podmínkou poskytnutí poradenské služby je písemný souhlas žáka, v případě nezletilého žáka písemný souhlas jeho zákonného zástupce.

Žák, v případě nezletilého žáka jeho zákonný zástupce,  je předem informován o povaze, rozsahu, trvání, cílech a postupech nabízených poradenských služeb, o všech předvídatelných rizicích a nevýhodách, které mohou vyplynout z poskytované poradenské služby, prospěchu, který je možné očekávat, i možných následcích toho, když poradenská služba nebude poskytnuta.

PPP v České Lípě poskytuje tyto služby:

1. Pro předškolní věk (od 3 do 6 let)

 • posouzení školní zralosti, problematika laterality
 • problematická adaptace na MŠ
 • logopedická péče (dle kapacitních možností)
 • nácvik grafomotoriky (dle kapacitních možností)
 • konzultace o vývojových zvláštnostech, sledování vývoje postižených dětí a pomoc při výběru vhodného školního zařazení


2.
Pro mladší školní věk (od 6 let do 11 let)

 • adaptace na školní podmínky
 • diagnostika rozumových schopností
 • diagnostika specifických vývojových poruch učení -dyslexie, dysortografie, dysgrafie, dyskalkulie
 • doporučení vhodné korekce při diagnostikované specifické poruše učení
 • individuální dyslektická náprava (dle kapacitních možností)
 • doporučení dětí do specializovaných tříd ZŠ a následná průběžná péče o tyto děti
 • pomoc při řešení výukových obtíží
 • doporučení integrace u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami a následná průběžná péče o tyto děti
 • přeřazení do základní školy praktické či speciální
 • logopedická péče (dle kapacitních možností)


3. Pro starší školní věk (od 11 let do 15 let)

 • diagnostika úrovně a struktury rozumových schopností
 • průběžná kontrola (příp. diagnostika) specifických vývojových poruch učení a doporučení vhodné korekce
 • doporučení vhodných stylů učení, problematika výběru profesního uplatnění – výběr dalšího vzdělávání
 • pomoc při řešení výchovných problémů
 • zprostředkování kontaktů s dětskými psychiatry, klinickými psychology, neurology, logopedy, dalšími odborníky.


4. Pro mládež ve věku 15 – 19 let (středoškolské studium)

 • průběžná kontrola kompenzace specifických poruch učení
 • problematická adaptace na SŠ, SOU
 • diagnostika úrovně a struktury inteligence
 • profesionální a kariérové poradenství
 • vypracování posudků ke státní maturitě (dle Vyhlášky č. 274/2010 Sb.)


Rodičům:

 • doporučení vhodných postupů při výchově
 • doporučení vhodné domoci při učení, vhodných pomůcek či odborné literatury
 • konzultace o možnostech diagnostiky a následné péče o dítě
 • konzultace o výsledcích psychologického a speciálně pedagogického vyšetření


Školám (pedagogům, výchovným poradcům):

 • metodické vedení, semináře zaměřené na osobnostní růst pedagogů, semináře dle aktuálních požadavků
 • konzultační činnost pracovníků poradny dle zakázky škol (dle kapacitních možností)
 • pomoc při pedagogické diagnostice, práce s třídními kolektivy
 • zajišťování prevence sociálně patologických jevů, realizace preventivních opatření a koordinace školních metodiků prevence
 • poskytování písemných zpráv z psychologického a speciálně pedagogického vyšetření (s písemným souhlasem zákonných zástupců)
 • konzultace o výsledcích vyšetření (s písemným souhlasem zákonných zástupců)

(dle Vyhlášky č. 72/2005 Sb. – https://www.msmt.cz/dokumenty/vyhlaska-c-72-2005-sb-1)