Ochrana osobních údajů

Domů 9 O poradně 9 Ochrana osobních údajů

Informace o zpracování a ochraně osobních údajů

S osobními údaji dětí, žáků, studentů a jejich zákonných zástupců je nakládáno dle platných právních předpisů. Pověřencem pro ochranu osobních údajů je Bc. Roman Šikola.
Kontaktní údaje: roman.sikola@kraj-lbc.cz nebo tel. +420 485 226 403, mobilní tel.: +420 739 541 629.

PPP Česká Lípa Vaše osobní údaje zpracovává pouze pro účely, ke kterým má příslušný právní základ zpracování. Vzhledem k činnostem, které PPP vykonává, a účelům, pro které v souvislosti s tím tyto osobní údaje zpracovává, je právní základ ve zpracování osobních údajů z důvodu splnění naši zákonné povinnosti.
Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, a to v elektronické nebo listinné podobě, vždy při vysokém technickém, organizačním a personálním zabezpečení v souladu s legislativními požadavky.

Jaké osobní údaje zpracováváme:

  • Identifikační údaje dětí, žáků a studentů a jejich zákonných zástupců – jméno, příjmení, tituly, datum narození, zařazení do školy a třídy, studijní skupiny apod.
  • Kontaktní údaje – adresy trvalého pobytu, bydliště, popř. korespondenční adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy
  • Identifikační a kontaktní údaje jiných osob – např. osob v roli rodiče.
  • Sociodemografické údaje – o údaje o věku, vzdělání, povolání/zaměstnání, rodinném stavu, počtu osob v domácnosti, rodinných poměrech
  • Údaje o průběhu vzdělávání dětí, žáků a studentů.
  • Další údaje vyplývající z poskytnutí poradenské služby, včetně údajů anamnestických.

V souladu se zásadou minimalizace dat zpracováváme vždy pouze ty osobní údaje, které nezbytně potřebujeme pro daný účel a uchováváme je po zákonnou dobu.